در لیست زیر میتوانید، قیمت روزانه لوله اسپیرال، در سایزها و ضخامت‌های مختلف را مشاهده کنید

تلفن دفتر فروش تهران 44119154

قیمت هر کیلو - ریال صخامت سایز ساخت  کالا
                          67,000 6 12" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 12" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 12" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 12" اسپیرال لوله 
                          67,000 6 14" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 14" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 14" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 14" اسپیرال لوله 
                          67,000 6 16" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 16" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 16" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 16" اسپیرال لوله 
                          67,000 6 18" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 18" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 18" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 18" اسپیرال لوله 
                          67,000 6 20" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 20" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 20" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 20" اسپیرال لوله 
                          67,000 6 22" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 22" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 22" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 22" اسپیرال لوله 
                          67,000 8 24" اسپیرال لوله 
                          66,500 10 24" اسپیرال لوله 
                          65,000 12 24" اسپیرال لوله 
                          65,500 8 26" اسپیرال لوله 
                          67,000 10 26" اسپیرال لوله 
                          66,500 12 26" اسپیرال لوله 
                          65,000 8 30" اسپیرال لوله 
                          65,500 10 30" اسپیرال لوله 
                          67,000 12 30" اسپیرال لوله 
                          66,500 8 32" اسپیرال لوله 
                          65,000 10 32" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 32" اسپیرال لوله 
                          67,000 8 36" اسپیرال لوله 
                          66,500 10 36" اسپیرال لوله 
                          65,000 12 36" اسپیرال لوله 
                          65,500 12 38" اسپیرال لوله 
                          67,000 12 40" اسپیرال لوله 
                          66,500 12 56" اسپیرال لوله 
                          65,000   120" اسپیرال لوله 

es, if necessary.

Created with Mozello - the world's easiest to use website builder.

 .